Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Vladímira Villaverde Huertasa

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa  21. augusta 2013 o 9:20 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici ÚAMAI, Mýtna ulica č. 36, 812 31 Bratislava

Názov DP:        „Predictive Control of Flexible Mechatronic Systems“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta TU Košice, 

prof. Ing. Anton Vitko, PhD., FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.