Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Petra Štetku

v študijnom programe: Energetické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.55 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 24.8.2017 o 12:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 357.

Názov DP:  Optimalizácia prevádzky sústavy centralizovaného zásobovania teplom s využitím akumulácie tepla“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. RNDr. Milan Malcho, CSc. - Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Ing. Július Jankovský,, PhD., Apertis s.r.o., Medzi hrušky 2873/26, 962 21 Lieskovec

Školiteľ:
prof. Ing. František Urban, CSc.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.