Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Steinhübla

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 Aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 4. septembra 2014 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, v miestnosti č. 004.

Názov DP: „Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. – Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Milan Naď, CSc. – UVSM MTF Trnava

Školiteľ:

doc. Ing. Miloš Musil, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.