Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Sivého

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 22.8.2017 o 10:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:       „Analýza seizmickej odolnosti nádob s kvapalinou“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave STU, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Ing. Vladimír Hájek, CSc., B & K s.r.o., Palisády 20, 811 06  Bratislava

Školiteľ: 
prof. Ing. Miloš Musil, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave         

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.