Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Dany Šišmišovej

v študijnom programe: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
študijný odbor:             5.2.14. Automatizácia

sa uskutoční dňa  18. marca 2016 o 11:00 hod.
na ÚAMAI Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna ulica 36., 3. poschodie, číslo dverí 318. 

Názov DP: „Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami na báze numerických štruktúr“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. – FAI UTB Zlín
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.. – dôchodca 

Školiteľ:      
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.. – SjF STU v BA

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.