Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Salaja

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 12:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna ulica ,36, číslo miestnosti 318.

Názov DP:„Nonlinear moving horizon estimation of underactuated mechatronic systems“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Boris Rohaľ - Iľkiv, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.