Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Milana Rackova

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov
študijný odbor: 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa 28. augusta 2014 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť číslo 004

Názov DP: „Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing point of View“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, CSc. – SPU Nitra prof. Dr.sc. Vojislav Miltenovič – University of Niš

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.