Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Matúša Pliša

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  24. októbra 2013 o 13:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:        „Metóda návrhu dynamických vlastností využitím modálnej syntézy“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  

doc. Ing. Milan Naď, PhD., ÚVSAM, Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava
Ing. Milan Vanc, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Miloš Musil, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.