Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Adama

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 18.08.2020 o 11:00 hod.

na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, 812 31  Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP: Aplikácia štatistických metód pri skúškach v súvislosti s uvádzaním meradiel na trh

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta, Technická Univerzita v Košiciach
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline 

Školiteľ:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš PhD.
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.