Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce - Ing. Petra Peciara

v študijnom programe:   Procesná technika

študijný odbor:              5.2.49 Procesná technika

sa uskutoční dňa  29. apríla 2014 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:        „Rozloženie tlaku na lopatke homogenizátora partikulárnych látok“                            

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD. - Fakulta chemická VUT Brno
doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD. - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Roman Fekete, PhD., ÚCHHSZ, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.