Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavol Novotný 

v študijnom programe: aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7. aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 23. 08. 2019 o 08:30 hod., na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, miestnosť 251.

Názov DP: „Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní“

Oponenti dizertačnej práce:

Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

Ing. Róbert Ďurka, PhD.
VAKUUMTECHNIK, s.r.o.

doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU

 

Školiteľ:           

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.