Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Palenčára

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  23. augusta 2013 o 9:00 hod.

 

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, číslo miestnosti: 004.

 

Názov DP:        „Interná kalibrácia súradnicových meracích strojov a neistoty kalibrácie“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.,  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.