Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce - Ing. Oliver Rovný

v študijnom programe: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov               
študijný odbor: kybernetika

sa bude konať dňa 23. 06. 2022 o 10:00 hod. na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť M318.

Názov DP: „Elektro-hydrostatický aktuátor pre polohové riadenie posuvovej osi obrábacieho stroja“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.   -  FEI TU Košice
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.   - MTF STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.  - ÚAMI SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.