Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mária Mendela 

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor:  5.2.16 mechatronika

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 15:00 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna ulica 36, číslo miestnosti 318

 Názov DP:  „Modelovanie a riadenie sanácie podzemných vôd ako systémov mechaniky kontinua“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Elektrotechnická fakulta, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina
RNDr. Tomáš Lánczos, PhD., Katedra geochémie,Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, pavilón G, 842 15  Bratislava 4

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.