Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Matúša Grznára

v študijnom programe: dopravné stroje a zariadenia,
študijný odbor: 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa: 01.03.2019 o 10:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:      „Generatívne navrhovanie prvkov automobilov“

Oponenti dizertačnej práce:  

prof. Ing. Gabriel Fedorko PhD.
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Milan Naď, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Školiteľ:                                                 

doc. Ing. Ján Lešinský CSc.
Strojnícka fakulta STU                                                      

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.