Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Mareka Matáka

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 24.8.2017 o 8:30 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:  „Získavanie energie z kmitavých pohybujúcich sa sústav“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. – Strojnícka fakulta TU Košice
Ing. Pavel Élesztös, PhD. jr. – TEN Slovakia, s. r. o., Gazdovský rad 49/A, 931 01 Šamorín

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šolek, CSc. - Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.