Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Milan Lokšík

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor:             5.2.16 mechatronika

 sa uskutoční dňa 27. augusta 2015 o 14:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna ulica ,36, číslo miestnosti 318.

Názov DP:  „Robustné riadenie systému pruženia automobilu

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD., Elektrotechnická fakulta, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.