Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Slavomíra Lipára

v študijnom programe: Automatizácia
študijný odbor: 5.2.14. Automatizácia

sa uskutoční dňa 27. augusta 2014 o 11:00 hod. na ÚAMAI Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna ulica 36., 3. poschodie, číslo dverí 318.

Názov DP: „Modelovanie a riadenie procesov extrúzie plastov ako systémov s rozloženými parametrami“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. – FAI UTB Zlín
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.. – dôchodca

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.