Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Stanislava Leľa

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov
študijný odbor:             5.2.14 automatizácia

 sa uskutoční dňa  12. decembra 2013 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚAMAI, Mýtna ulica č. 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. 318

Názov DP: „Modelovanie a riadenie teplotných polí zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami“                            

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc., dôchodca

Školiteľ:

prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.