Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Krajníka

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

 sa uskutoční dňa  26. augusta 2013 o 8:00 hod.

 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, v miestnosti č. 231.

 

Názov DP:        „Vužitie softvérového produktu pri optimalizácii parametrov zastrekovania“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. František Greškovič, PhD., Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice
doc. Ing. Antonín Náplava, PhD., Materiálovotechnologická  fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava

Školiteľ:  
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.