Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

            V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Adama Krajčoviča 

v študijnom programe:  Dopravná technika
študijný odbor:  5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

 

sa bude konať dňa 27.8.2015 o 10:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Teoretický a experimentálny výskum termického zadierania HCR ozubenia v hybridných pohonoch automobilov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2949 76  Nitra
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26  Žilina

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.