Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Róberta Kováčika

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológia a materiály

sa uskutoční dňa 26. augusta 2014 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v knižnici Ústavu technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3.

Názov DP: „Optimalizácia riešenia dispozičného usporiadania strojov a zariadení vo výrobe v danom podniku“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Pavel Važan, PhD. – UAIAM MTF STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Naquib Daneshjo, PhD. – Podnikovo-hospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Vladimír Jerz, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.