Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Hudeca

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 27.8.2013 o 8:00 hod

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave 831 02 Bratislava, miestnosť č. 442

Názov DP:        „Aplikácia strojového videnia pri určovaní vzdialeností objektov v manipulačnom prostredí robota“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
doc. Ing. Pavol Božek, PhD., MTF STU v Bratislave, Hajdoczyho 1, 917 24 Trnava
doc. Ing. Naquib Daneshjo, PhD., Letecká fakulta TU Košice, Rampová 7, 041 21 Košice

Školiteľ:                                              
doc. Ing. Marián Králik, PhD. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.