Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andrey Horniakovej

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 12.7.2016 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, v zasadačke č. 004 

Názov DP:        „Posúdenie seizmickej odolnosti konštrukcie s nelineárnym odpružením“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Milan Naď, CSc. – MTF STU Trnava
Ing. Vladimír Hájek, CSc. – B & K s.r.o., Palisády/20, 811 06  Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Miloš Musil, CSc. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.