Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ferdinanda Havelku

v študijnom programe:    Aplikovaná mechanika

študijný odbor:              5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  20. februára 2014 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Optimalizácia parametrov odpruženia vozidla s adaptívnym riadením“                             

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ondrej Záhorec, PhD. - dôchodca
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD. – Ústav špeciálnych technických vied, Strojnícka fakulta, TU Košice

Školiteľ: 
doc. Ing. Miloš Musil, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.