Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Harakaľa

v študijnom programe: aplikovaná mechanika,
študijný odbor:  5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 16.11.2018 o 11:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 251.

Názov DP: „Vplyv vrubového účinku zvaru na únavovú životnosť konštrukcií“

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Juraj Bukoveczky CSc., Strojnícka fakulta STU
Ing. Róbert Ďurka, PhD.

Školiteľ:
Ing. Vladimír Kliman, DrSc., Strojnícka fakulta STU 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.