Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Hajduka

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2017 o 11:00 hod. na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP: „Realizácia stupnice prietoku plynu v oblasti veľkých prietokov plynu pri vysokom statickom tlaku“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.– ÚAMAI, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.- Slovenská legálna metrológia, Banská Bystrica

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Tesař, PhD. – Český metrologický institut, Brno

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.