Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Lukáša Ďuriša

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 17:00 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna 36, miestnosť ML 6.

Názov DP: „Prostriedky a metódy metrologického zabezpečenia meradiel pre bezkontaktné meranie teploty“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD. - Slovenský metrologický ústav
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Školiteľ: 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.