Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

 Ing. Zoltána Csuku

v študijnom programe: Energetické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 24.8.2017 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 357.

Názov DP:  „Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline
prof. RNDr. Milada Kozubková, PhD., Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava

Školiteľ:  
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.