Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Čináka

 v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:             5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa  26. augusta 2013 o 9:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústave technológií a materiálov, Pionierska 15,  831 02 Bratislava, v miestnosti č. 231.

Názov DP:        „Tvárnenie kombinovaných polotovarov z vysokopevných ocelí“                            

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., Katedra obrábania, montáže a tvárnenia, UVTE, MTF so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
prof. Ing. Milan Forejt, CSc., Ústav strojírenské technologie Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

Školiteľ:
doc. Ing. Peter Kostka, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.