Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce                    

Ing. Petra Biatha

v študijnom programe: Výrobné stroje a zariadenia

študijný odbor:             5.2.50 výrobná technika

sa uskutoční dňa 24. apríla 2015 o 8:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť číslo: 004.

Názov DP:        „Optimalizácia konštrukcie guľového peletovacieho lisu na základe             merania prevádzkových parametrov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ladislav Dedík, PhD. – SjF STU Bratislava
prof. Ing. Karol Velíšek, PhD. – MTF STU Trnava

Školiteľ:
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.