Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Lukáša Bartalského 

v študijnom programe: Automatizácia
študijný odbor:5.2.14 automatizácia

 sa bude konať dňa 25.8.2016 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, miestnosť č. 318.

Názov DP:„Riadenie tepelného režimu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami pomocou PLC“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Dagmar Janáčová, PhD. - Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD. - Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky ŽU

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.