Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Borisa Barbolyasa

v študijnom programe: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
študijný odbor: 5.2.14 automatizácia

sa bude konať dňa 25.8.2017 o 10:30 hod.  na Strojníckej fakulte STU v Bratislave,ÚAMAI, Mýtna ulica 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. M318.

Názov DP:  „Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU v Bratislave, Ústav robotiky a kybernetiky

Školiteľ:
prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.