Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

žiaľ, aktuálna epidemiologická situácia nám nedovolila koncom uplynulého roka stretnúť sa osobne s vami. Ani súčasná situácia nie je lepšia a tak sa vám chcem prihovoriť touto formou v prvý pracovný deň nového roka.

Tradične sa koncom roka stretávame spoločne s bývalými zamestnancami,  aby sme hodnotili končiaci rok. V krátkosti je možné hodnotiť minulý rok ako rok neistôt a improvizácií. Všetko to začalo začiatkom marca prechodom na „online“ pedagogický proces a pokračovalo neistotou vyplývajúcou z možnosti krátenia dotačných prostriedkov v dôsledku krízy. Ďalšia neistota vyplývala z eskalácie napätia medzi rektorom  a senátom STU, ktorá vyvrcholila koncom novembra schváleným návrhom senátu na odvolanie rektora. Určite sa tieto okolnosti podpísali aj na nižšom počte zapísaných študentov na našu univerzitu, či fakultu.

Medzi dobré správy uplynulého roka možno zaradiť úspešnosť našej fakulty pri získavaní národných a po dlhšom čase aj medzinárodných projektov. Pozitívna je tiež informácia, že sme nezastavili práce na rekonštrukcii našich laboratórií a nákupe nových prístrojov. Podarilo sa nám ukončiť ďalšiu etapu rekonštrukcií  pavilónu laboratórií a pred Vianocami sme do nových priestorov presťahovali prevažnú časť  strojov z Pionierskej ulice. V priebehu roka sme do našich laboratórií zakúpili aj nové prístroje a zariadenia. V laboratóriách pribudli napríklad elektro-iskrový rezací stroj, super presné mikroskopy, či kvalitné tvrdomery.     

Rok sa stretol s rokom, žiaľ corona krízu tu máme stále a situácia sa nezlepšuje. Opäť prázdna fakulta, „online“ režim bez študentov, opäť práca z domu. Je naozaj smutný pohľad vysokoškolského pedagóga na prázdne chodby a posluchárne našej fakulty.

Vážení kolegovia, viem,  že sme už z tejto situácie nervózni a boli by sme radi, aby sme sa mohli bez rôznych obmedzení vrátiť do normálneho pracovného režimu, aby sme mohli realizovať prezenčnú formu pedagogického procesu, riešiť výskum v laboratóriách, či zabezpečovať technicko-administratívnu činnosť fakulty.

Milí študenti, dlho sme sa osobne nevideli a verte mi, že nám chýbate. Ťažko sa vám niektoré veci vysvetľujú na diaľku, chýbajú vám najmä semináre a praktické laboratórne cvičenia. Začalo skúšobné obdobie a v online režime je to asi najťažšie obdobie spolužitia medzi vami a pedagógmi.  Žiadam vás, aby ste si informácie poskytnuté učiteľmi v priebehu semestra čo najviac osvojili. Lacné triky ako získať zápočet či skúšku nie sú pre Vaše štúdium a profesijnú budúcnosť prospešné. Želám vám úspešné zvládnutie skúšok zimného semestra. Osobitne držím palce prvákom bakalárom. S dobrým úmyslom Vás upozorňujem, že pre pokračovanie v štúdiu potrebujete získať minimálne 10 kreditov za úspešné zvládnutie predmetov zapísaných v tomto semestri.

Verím, že začínajúci rok bude pre nás všetkých rokom nádejí.

Buďme preto všetci dôslední a rozvážni v nádeji, že pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení  spoločne porazíme zákernú a krvavú rieku menom COVID-19.

Je tu nádej pre zamestnancov, aby sme sa mohli  pokojne vrátiť k plneniu si svojich pracovných povinností, aby sme splnili dôležité úlohy vyplývajúce z procesu akreditácie fakulty, či zabezpečenia kontinuity riadenia našej  fakulty.    

Nádej pre študentov spočíva najmä v rýchlom návrate prezenčnej formy pedagogického procesu, aby ste mohli úspešne zvládnuť semestrálne a záverečné práce, či všetky druhy skúšok,  ktoré na vás čakajú.   

Vo víre aktuálnych informácií o zlučovaní vysokých škôl, žime spoločne v nádeji, že jednotka symbolizujúca začiatok nového desaťročia nebude súčasne začiatkom konca technických vysokých škôl na Slovensku. Slovensko je priemyselný štát a neviem si predstaviť fungovanie priemyslu bez kvalitných absolventov technických vysokých škôl. Práve naopak, vláda by mala posilniť ich postavenie v spoločnosti.  Nebuďme hrobármi viac ako 80 ročnej histórie najstaršej, najväčšej a najlepšej technickej vysokej školy na Slovensku – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.   

Všetkým spoločne nám prajem najmä pevné zdravie. A keď ste už náhodou Vy, alebo vaši príbuzní spadli do tej zákernej rieky,  veľmi vám držím palce, aby ste bez problémov preplávali na jej druhý breh s názvom imunita.

Ja vás už tam čakám a teším sa na spoluprácu.

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

dekan