Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Nové študijné zameranie Automobilová produkcia na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci bakalárskeho študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality

Strojnícka fakulta STU za podpory spoločnosti Volkswagen Slovakia otvára v akademickom roku 2010/11 nové študijné zameranie Automobilová produkcia.

Zameranie je špecializované v treťom roku štúdia, preto ho môžu absolvovať študenti, ktorí budú v akademickom roku 2010/11 študentmi 3. ročníka študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality.

Založenie nového študijného zamerania Automobilová produkcia je vyústením dlhoročnej spolupráce Strojníckej fakulty STU a popredného slovenského výrobcu automobilov – spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jeho cieľom sú podpora, prehĺbenie a užšie spojenie vzdelávacích aktivít Strojníckej fakulty priamo s praxou a zároveň výchova novej generácie kvalifikovaných špecialistov s najlepšími možnosťami uplatnenia v praxi. Volkswagen Slovakia ako výrobca automobilov a významný nositeľ know-how na Slovensku podporí tento projekt sprístupnením moderných technológií študentom formou absolvovania niekoľkých cvičení priamo na svojich špecializovaných pracoviskách, možnosťou spracovať svoju bakalársku prácu priamo vo Volkswagene Slovakia, vybavením odborných laboratórií fakulty a tiež poskytnutím odborníkov z praxe na vybrané časti výučby.

Základné informácie o štúdiu

Začiatok štúdia: zimný semester ak. roka 2010/2011

Vyučujúci: pedagógovia SjF STU a špecialisti spoločnosti Volkswagen Slovakia

Predmety:
• všeobecný základ spoločný s ostatnými študijnými programami SjF STU v prvých dvoch ročníkoch

+ pri vybraných odborných predmetoch upravené študijné osnovy s cieľom väčšieho prepojenia teórie a praxe: 1) absolvovanie výrobno-odbornej praxe a časti prednášok a cvičení priamo v spoločnosti Volkswagen Slovakia,
2) možnosť vypracovať bakalársku prácu priamo v závode Volkswagen

+ nové/inovované predmety, ako napríklad Základy konštrukcie automobilov, Lakovacie procesy a technológie, Riadenie výroby a logistika, koncipované v rámci úzkej spolupráce špecialistov zo spoločnosti Volkswagen Slovakia a pedagógov fakulty.

Zameranie je určené pre
• súčasných študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality (v akademickom roku 2010/2011 budú študentmi 3. ročníka)

Prijímaný počet študentov zamerania
• v akademickom roku 2010/2011 môže v novo otváranom študijnom zameraní študovať minimálne 8 a maximálne 15 študentov

Kritériá výberu študentov sú

• ovládanie MS Office na pokročilej úrovni

• ovládanie nemeckého jazyka na úrovni stredne pokročilý

• ovládanie anglického jazyka na úrovni mierne pokročilý

• dobré študijné výsledky

• iniciatíva v oblasti ŠVOČ, zapájaní sa do projektov a pod.

• záujem o automobilový priemysel a novinky v oblasti techniky

Ako sa prihlásiť

Záujemcovia o zameranie Automobilová produkcia z radov študentov 2. ročníka študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality sa môžu prihlásiť u garantky ŠP prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD. do 28. mája 2010.

Kontakt a informácie o študijnom zameraní Automobilová produkcia: www.volkswagen.sk alebo

Strojnícka fakulta STU: E-mail: edita.hekelova@stuba.sk

Volkswagen Slovakia ,a.s.: E-mail: monika.pavlakova@volkswagen.sk