Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študijná literatúra pre študentov Strojníckej fakulty STU: 3D GEOMETRIA
Jedným z najmocnejších nástrojov vedeckej, technickej a dizajnérskej činnosti je geometria trojrozmerného priestoru. Umožňuje názorne ilustrovať zložité objekty, vzájomné vzťahy a zákonitosti. Geometria trojrozmerného priestoru je považovaná za jednu z najnáročnejších častí matematického vzdelávania.
Cieľom 3D učebnice je pomôcť študentom rozvinúť priestorové myslenie a tvorivosť tak, aby ich dokázali uplatniť pri riešení problémov v reálnej praxi. Správne vnímanie priestorových súvislostí prispeje tiež k lepšiemu porozumeniu matematických pojmov a podporí schopnosť názorne demonštrovať správnosť svojich tvrdení.
Vďaka geometrickej predstavivosti dokážeme nielen vidieť v priestore, ale aj rekonštruovať priestorové objekty z ich rovinných priemetov. Táto schopnosť je dôležitá v profesionálnom aj bežnom živote a dá sa rozvíjať u kohokoľvek, bez rozdielu v úrovni vzdelania, v každom veku.
Interaktívnu učebnicu „3D GEOMETRIA“ si môžete objednať na DVD nosiči na stránkach vydavateľstva SPEKTRUM: http://www.vydavatelstvo.stuba.sk/obchod/3d-geometria
Študenti STU si ju môžu stiahnuť zdarma po prihlásení na linku:
https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?fbclid=IwAR0YPYn4XRgOBLHOzS-b3gTLH7RZj85Ef9CWegldJee_omdm0oV8Sk0Kb3M
.
.
.
Viac o učebnici "3D GEOMETRIA":
Autorka: Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Recenzentky: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD., RNDr. Michaela Holešová, PhD., RNDr. Viera Záhonová, CSc.

Vydavateľstvo SPEKTRUM (STU Bratislava)

Rozsah: 458 strán

ISBN 978-80-227-5115-5

 __________________________


Geometria trojrozmerného priestoru je dôležitou zložkou štúdia
matematiky, zastúpenou v obsahu predmetov technicky a prírodovedne
zameraných študijných programov univerzít. Základné geometrické
súvislosti, klasifikácia geometrických objektov a ich vlastnosti,
zobrazovanie priestorových objektov a riešenie rôznych priestorových
úloh sú integrálnou súčasťou matematického vzdelávania, geometria je
však považovaná za jednu z najnáročnejších častí matematiky.
Geometrická a priestorová predstavivosť sú základným predpokladom
matematickej tvorivosti a imaginácie. Rozvíjanie priestorovej
predstavivosti patrí k dôležitým aspektom vzdelávacieho procesu, najmä
z dôvodu praktickej aplikácie nadobudnutých kompetencií v reálnom
živote.Cieľom tejto 3D učebnice geometrie je pomôcť študentom rozvinúť a
prehĺbiť svoje schopnosti priestorového myslenia a podporiť ich
matematickú tvorivosť a kompetencie, ktoré sú často požadované pri
riešení problémov z reálnej praxe. Správne vnímanie priestorových
súvislostí a vzťahov tiež prispeje k lepšiemu porozumeniu súvislostí a
aplikácií matematických pojmov, relácií a vzťahov aj v iných
disciplínach, prostredníctvom aktivít uľahčujúcich interpretáciu
pojmov a názornú demonštráciu správnosti uvádzaných tvrdení.


V učebnici 3D geometrie je použitá aj metóda zobrazenia priestoru a
objektov priestoru pomocou stereoskopického zobrazenia. Prezentované
dvojfarebné (červené a zelené) priemety je potrebné čítať pomocou
dvojfarebných okuliarov, čím vzniká ilúzia priestoru. Zobrazený objekt
vnímame ako trojrozmerný jednofarebný (čierny) objekt umiestnený v
priestore pred priemetňou.

Všetkým čitateľom učebnice prajem príjemné zážitky pri objavovaní
priestoru a krásy jeho geometrie ukrytej v tajomných dvojrozmerných
priemetoch. Tieto magicky ožijú a vystúpia nám v ústrety do priestoru,
odmenou za mentálne úsilie, ktoré bolo potrebné vynaložiť k ich
porozumeniu.