Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nadácia Intenda a podpora doktorandov/doktorandiek


Grantové kolo Podporujeme individuality je určená doktorandom, ktorí sa vo svoje dizertačnej práci venujú ktorejkoľvek zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Teda prírodným vedám, technickým vedám, lekárskym vedám, prípadne pôdohospodárstvu, spoločenským, alebo humanitným vedám.

Výzva smeruje k školiteľom, ktorí môžu predkladať nominácie svojich talentovaných doktorandov, ako aj k doktorandom, ktorí spolu s nomináciou zašlú projekt svojej dizertačnej práce.
Projekty bude posudzovať expertná hodnotiaca komisia programu, v zastúpení renomovaných reprezentantov kľúčových akademických a vedeckých inštitúcií. Tí rozhodnú o udelení podpory pre najlepšieho doktoranda, resp. najlepšiu doktorandku zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.

„Adresátom v poradí už štvrtého ročníka programu Podporujeme individuality sú interní doktorandi a doktorandky, ktorí sa budú v akademickom roku 2013/2014 v poslednom ročníku štúdia venovať dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od Nadácie Intenda individuálny grant vo výške 3 000 €. Celková finančná alokácia na program je 19 800 €“, približuje správkyňa nadácie Iveta Gnjatovičová.

Podporou talentovaných doktorandov chce Nadácia Intenda oceniť ochotu, ambicióznosť a jasnú predstavu mladých ľudí, ktorí sa po úspešnom absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelania rozhodli pokračovať v ďalšom štúdiu a vďaka svojim vedomostiam predstavujú významný spoločenský potenciál.

Podporujeme individuality je program, ktorý bol prvýkrát vyhlásený v roku 2009. V priebehu rokov 2010 až 2012 bolo nadácii adresovaných približne 160 nominácií a žiadostí o grant. Nadácia Intenda ročne podporila 6 doktorandov a ich školiteľov z každej oblasti vedy a výskumu, to znamená 18 doktorandov a 18 školiteľov. V roku 2010 získal doktorand grant vo výške 3 333 € a jeho školiteľ 333 €, v rokoch 2011 a 2012 bola finančná podpora doktoranda vo výške 5 000 € a jeho školiteľa 330 €.

Podľa programového riaditeľa nadácie Intenda Bohdana Smiešku prichádza k viacerým zmenám v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi – hodnotenie projektov už nebude dvojkolové, ale jednokolové a verejná prezentácia už nebude súčasťou hodnotiaceho procesu, ale vyvrcholením slávnostného odovzdávania ocenenia, počas ktorého víťazky a víťazi predstavia verejnosti ocenené projekty.

Uzávierka programu Podporujeme individuality je stanovená na 27. septembra 2013.

Info na web stránke

Info leták PDF