Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Eustream pomohla vyvinúť nové hydraulické časti pre efektívnejšiu prevádzku kompresorovej technológie inštalovanej na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch. Modernizované kompresory na elektrický pohon budú slúžiť najmä na prepravu zemného plynu cez nový plynovod medzi Poľskom a Slovenskom. Dôjde vďaka ním k výraznému obmedzeniu emisií CO2 pri preprave zemného plynu. Pri vhodných podmienkach môžu byť tieto kompresory využité aj na prepravu po hlavnom východo-západnom koridore a prispieť tak k ďalšej ekologizácii prepravy.

Na mieru navrhnuté riešenie je ďalším výsledkom dlhodobej spolupráce jednej z najvýznamnejších slovenských energetických spoločnosti so Strojníckou fakultou STU v Bratislave. „Tento projekt je príkladom úspešného prepájania teórie a praxe, ktorá prináša veľmi konkrétne zlepšenia. V tomto prípade bude výsledkom efektívna prevádzka Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko, ktorý ako Európsky projekt spoločného záujmu prepája Slovensko a strednú Európu s alternatívnymi zdrojmi zemného plynu,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Úspešný projekt je výsledkom spolupráce zamestnancov Eustreamu – absolventov Strojníckej fakulty STU v Bratislave, a troch ústavov tejto fakulty. Cieľom projektu bolo upraviť parametre dvoch existujúcich kompresorov, aby bol pri zachovaní kompresného pomeru využiteľný aj na menšie objemy prepravy nového prepojovacieho plynovodu. Eustream na základe CFD analýz - počítačových simulácií prúdenia navrhol nové hydraulické riešenie, ktoré bolo potrebné overiť na modeli.

V tejto fáze riešenia sa Eustream, v lete 2019, obrátil na Strojnícku fakultu STU v Bratislave na Ústav energetických strojov a zariadení s predbežným zadaním. Predpokladom experimentu bolo vyrobenie modelu kompresora v mierke 1:1,8, kde sa ako modelový plyn využil atmosférický vzduch. Experimentálne overovanie dopadlo úspešne. Vlastnosti zmenšeného modelu kompresora príjemne prekvapili riešiteľský kolektív oboch strán a umožnili investorovi prijať rozhodnutie o implementácii navrhovaného riešenia v rámci realizácie projektu Prepojovacieho plynovodu SK-PL.

V budúcnosti sa zároveň črtá ďalšia spolupráca EustreamuStrojníckej fakulty  STU v Bratislave. „Cieľom spolupráce v budúcnosti sú experimenty v oblasti nízkych prietokov až na hranici stability práce stroja nazývanej pumpážna hranica. Podobné experimenty sú na samotnom zariadení veľmi rizikové vzhľadom k možným poškodeniam časti technológie, vyrobený model však dovoľuje toto riziko podstúpiť,“ konštatoval Ňukovič.

Na samotnom riešení sa podieľali Ústav energetických strojov a zariadení (doc. Knížat, doc. Olšiak, doc. Ridzoň): návrh experimentu, návrh modelu, návrh meracej trate, montáž meracej trate, návrh zberu dát, programovanie softvéru pre zber a spracovanie nameraných dát a vykonanie a vyhodnotenie experimentu; Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Ing. Slovák): konštrukčný návrh modelu; Centrum inovácií (Ing. Morávek): výroba modelu; montáž modelu a celého zariadenia; a mnohí ďalší členovia realizačného tímu.

Strojnícka  fakulta STU v Bratislave je najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Je vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorá zabezpečuje kvalitné technické vzdelanie. „Spolupráca spoločnosti Eustream a Strojníckej fakulty STU trvá už vyše 25 rokov. Takýto dlhodobý záujem o spoluprácu je dokladom úspešnosti našej práce v oblasti výskumu i v oblasti výchovy nových generácií inžinierov. Svedčí to tiež o tom, že Strojnícka fakulta dokáže byť spoľahlivým výskumným a vývojovým zázemím aj pre najväčšie firmy pôsobiace na Slovensku,“ konštatoval doc. Branislav Knížat z Ústavu energetických strojov a zariadení SjF STU.

 

Eustream je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete v Slovenskej republike, ktorého základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Prepravný systém spoločnosti Eustream predstavuje dôležité energetické spojenie medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku a vo výstavbe je nový prepojovací plynovod s Poľskom.

Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko je Európsky projekt spoločného záujmu (PCI) spolufinancovaný EÚ (logo CEF), ktorý prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti občanov Slovenskej republiky i okolitých krajín. Ako súčasť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom a prepojí strednú Európu s alternatívnymi zdrojmi (LNG termináli, Baltic Pipe).