Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Vás pozýva
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách

v dňoch 26.-27. 11. 2009
Bratislava – Slovenská republika

CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov edukačnej, vedeckovýskumnej činnosti katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách doma a v zahraničí.

VEDECKÝ VÝBOR:
prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD. - dekan Strojníckej fakulty STU, Bratislava
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. – predseda odd.TVaŠ ÚPHSV SjF STU Bratislava
prof.PhDr. Július KASA, PhD.
prof.PhDr.Jozef HRČKA,DrSc.
doc.PhDr.Vladimír KORČEK, PhD.
doc. Erika ZEMKOVÁ,PhD. – FTVŠ UK
Mgr. Martin ZVONAŘ, PhD. – FSS MU Brno

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. - predseda
Mgr.Otto HONZ
PaedDr. Jozef ŽIDEK
Mgr.Jan ŽIŠKA
Mgr.Marian UVAČEK
Viera KONÍKOVÁ

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD.
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Nám. slobody 17 812 31 Bratislava

Informácie:
telefón: 02/529 64 494
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

OFICIÁLNY JAZYK KONFERENCIE: slovenčina, čeština, angličtina

MIESTO KONANIA: Strojnícka fakulta STU Bratislava

FORMA PREZENTÁCIE: referáty, postery

PRIHLÁŠKY A PRÍSPEVKY:
Prihlášky a príspevky v on-line podobe zasielajte na: alena.cepkova@stuba.sk,
alebo poštou na adresu:
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD.
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

Termín zaslania prihlášky a príspevku: do 16.11.2009
Všetky príspevky budú recenzované.
Maximálna dĺžka prezentácie príspevku je 10 minút, diskusia 5 minút.

VLOŽNÉ
Konferenčný poplatok: 25EUR
Konferenčný poplatok zahŕňa zborník na CD, občerstvenie v priebehu konferencie, administratívne a organizačné výdaje, spoločenské posedenie. Zborník na CD obdržíte pri prezentácii. Platbu môžete uhradiť prevodom, alebo v hotovosti v deň konferencie. Pri platbe prevodom Vás žiadame pri prezentácii o predloženie dokladu o zaplatení prevodom.

Ďalšie informácie a celú prihlášku najdete TU