Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Miesto konania: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava

(Aula Aurela Stodolu)

Termíny konania zápisov 

Informácie k zápisom pre uchádzačov prijatých na bakalárske štúdium:

Utorok  25.6. 2019 – začiatok o   8:30 hod.:

Študijné programy:
AMPS
– automobily a mobilné pracovné stroje,
PTDaVT
– prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky,
AISP – automatizácia a informatizácia strojov a procesov, TOŽP – technika ochrany životného prostredia

Utorok  25.6. 2019 – začiatok o 13:00 hod.:

Študijné programy 
AMAM
– aplikovaná mechanika a mechatronika,
ESZ
energetické stroje a zariadenia,
EVT
environmentálna a výrobná technika,
MMKS
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve,
STAM
strojárske technológie a materiály

NA  ZÁPIS SI PRINESIETE:

platný občiansky preukaz

rozhodnutie o prijatí / podmienečnom prijatí               

vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie študenta, link:

-  Formulár: http://www.sjf.stuba.sk/ -Študenti→Štúdium→Tlačivá→ Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VŠ – v slovenskom jazyku

alebo:

-  Formulár: http://www.sjf.stuba.sk/ -Študenti→Štúdium→Tlačivá→ Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

-    Zápisový hárok študenta – vyplnený!


Upozornenie: Z dôvodu, že v AIS bola vykonaná úprava, týkajúca sa preukazov a úhrady, na e-mailovú adresu vo Vašej e-prihláške, Vám boli zaslané pracovníčkou rektorátu STU v Bratislave dňa 14.6.2019 prihlasovacie údaje do aplikácie „Návratka k prihláške na štúdium na STU“ umožňujúca výber preukazu, vloženie fotografie pre preukaz, platbu za preukaz  a taktiež možnosť výberu povinne voliteľných predmetov.

 

Ak ste vykonali úhradu za preukaz pred 14. 6. 2019 mimo AIS, doložíte pri zápise

-   potvrdenie banky o zrealizovaní platby za preukaz (nie príkaz na úhradu!)

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu osobne, musíte písomne poveriť osobu, ktorá Vás príde zapísať. Žiadosť musí byť notársky overená!


Zápis do 1. ročníka na inžinierske štúdium v AR 2019/2020 pre uchádzačov z iných vysokých škôl

  • bude vykonaný individuálne po doložení všetkých povinných príloh k e-prihláške po dohode s referentkou Útvaru pedagogických činností.

E – zápis (termín spolu s informáciami) na štúdium v AR 2019/2020 

-  bude zverejnený najneskôr začiatkom  mesiaca júl  2019

  • je určený pre zápis študentov do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia