Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zápisy do jednotlivých ročníkov budú uskutočňované nasledovne:

Denná forma štúdia:

1. ročník bakalárskeho štúdia: 02.07.2018 – 03.07.2018 v čase od 8:30hod. (učebňa S1)

                                                           16.08.2018 – 2.kolo PK + počas prázdnin po dohode na e-mail adrese uchadzac@sjf.stuba.sk

                                                           (Kontaktné centrum ÚPČ)

1. ročník inžinierskeho štúdia: 25.6.2018 – 8:30hod. (absolventi SjF STU v AR 2017/2018) – (Kontaktné centrum ÚPČ)

                                                           16.08.2018 - Z iných VŠ a ostatní zo SjF STU + počas prázdnin po dohode na e-mail adrese uchadzac@sjf.stuba.sk

                                                           (Kontaktné centrum ÚPČ)

Uvedené termíny zápisov sa týkajú uchádzačov o bakalárske a inžinierske štúdium, ktorí budú študovať v SLOVENSKOM JAZYKU!

Imatrikulácia študentov – 1.roč. bakalárskeho štúdia:17.9.2018.

Slávnostné otvorenie AR 2018/2019 – 17.9.2018.

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis zatiaľ AIS neumožňuje).

UPOZORNENIE:

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do 1.roč. bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia opakovane cez nové prijímacie konanie, musia pred opakovaným zápisom do 1.roč. požiadať na ÚPČ o ukončenie predchádzajúceho štúdia (všeobecné tlačivo žiadosti na web stránke) !!!

 

E - zápis pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch

E - zápis do vyššieho ročníka si môžete vykonať v AIS

od 16.07.2018 do   31.08.2018

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním e-zápisu kontaktujte pani Ing. Mariannu Frajkovú: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov si môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

  • získali minimálne 30 kreditov za AR 2017/2018
  • pokiaľ mal študent v AR 2017/2018 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 30 kreditov).

Návod na e-zápis:

V časti Osobný manažment: Dokumetový server / Strojnícka fakulta / Informácie pre študentov/ E-zapis

Študenti pred e-zápisom do 3.roč. bakalárskeho štúdia a 2.roč. inžinierskeho štúdia, musia mať v AIS zapísané hodnotenie z Odbornej praxe.

Študijný program – bakalárske štúdium

Zapisuje predmet Výrobno-odborná prax

B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

B-AMAM, B-AMAMxA  aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk

B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk

B-ESZ energetické stroje a zariadenia

Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk

 

doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk

B-EVT environmentálna výrobná technika

Ing. Andrej Červeňan, PhD. (andrej.cervenan@stuba.sk)

B-STAM strojárske technológie a materiály

prof. Ing. Ernest Gondar, PhD.  ernest.gondar@stuba.sk

B-TOZP technika ochrany životného prostredia

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk

 

doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

 

 

Študijný program – inžinierske štúdium

Zapisuje predmet Odborná prax

I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

I-AMAM, I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk

I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje

Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk

 

 prof. Ing. L. Gulan, PhD. ladislav.gulan@stuba.sk

I-ESZ energetické stroje a zariadenia

doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk

 

Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk

I-EVT environmentálna výrobná technika

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (ingrid.souckova@stuba.sk).

I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk

 

doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk

I-MESK meranie a skúšobníctvo

Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk

I-STAM strojárske technológie a materiály

prof. Ing. Pavol Švec, PhD. pavel.svec@stuba.sk

I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality

doc. Ing. Peter Križan, PhD. peter.krizan@stuba.sk

E-zápis do 3.roč. bakalárskeho štúdia a do 2.roč. ínžinierskeho štúdia VYKONAJTE až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!!

Študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, vykonali e-zápis, sa dostavia na ÚPČ – Kontaktné centrum v dňoch od 05.09. – 07.09.2018 od 9:00 – 11:30  a od 13:00-14:30hod. k odovzdaniu povinných dokladov a zároveň si prevezmú potvrdenie o štúdiu a prolongačnú známku.

Uvedené termíny zápisov sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!

Na zápis si prinesiete (v dňoch 05.09.-07.09.2018 – ÚPČ – Kontaktné centrum):

1/ Žiadosť o vydanie Prolongačnej známky alebo Preukazu študenta – info - stránka STU – Preukazy – zodp. Ing. Rudolf Šlavka

ZMENA FORMY ŽIADOSTI O VYDANIE PREUKAZU ŠTUDENTA A PROLONGAČNEJ ZNÁMKY

Papierová verzia žiadosti N-VI bola zrušená. Nahradíme ju elektronickou verziou, ktorú vyplníte cez Akademický informačný systém (AIS). Elektronický formulár aktuálne pripravujeme a zverejníme ho najneskôr 15.8. Bližšie informácie vydáme v najbližších týždňoch na tejto stránke a zašleme ich aj e-mailom. Ak máte inštrukcie priniesť k zápisu aj vyplnenú žiadosť, tento pokyn je už neaktuálny. Ak máte zápis pred 15.8., žiadosť v AIS vyplníte dodatočne po zverejnení elektronického formulára.

 

2/ Doklad o zrealizovanom bezhotovostnom prevode za - prolongačnú známku - ISIC

Poplatok za známku ISIC v sume 13 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol: 12900.

Poplatok za známku STU bez ISIC v sume 4 € uhraďte prevodným príkazom (bezhotovostne ) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol: 09900.

V prípade potreby vydania nového preukazu:

Poplatok za preukaz ISIC je 23 €, ktorý je potrebné uhradiť prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol je 10900.

Za potvrdenie o zaplatení sa nepovažuje príkaz na úhradu, ale potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie, príp. výpis z účtu potvrdzujúci zrealizovanie platby (debet), preto Vás žiadame, aby ste úhradu vykonali v dostatočnom časovom predstihu !!!.


3/ Vyplnené tlačivo - Čestné prehlásenie študenta o štúdiu

(v prípade, že v Čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ, je nutné priniesť doklad o platbe)

Alebo:

Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

4/ Vytlačený a podpísaný zápisový hárok (záväzný!)

5/ Pri zápise budete podpisovať prezenčné listiny (BOZP, Ochrana pred požiarmi), preto je potrebné bezpodmienečne si pred zápisom preštudovať informácie na našej web stránke v záložke: Uchádzač – Prijímacie konanie – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

6/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov

Dôležité!

Zmena úradných hodín počas hlavných prázdnin:

Úradné hodiny počas hlavných letných prázdnin do 31.8.2018 sú len v stredu od 9:00 hod.  do 11:00 hod. a od 13:00  hod.– 14:30 hod.

Upozornenie pre všetkých študentov!

Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS po zápise - po 01.09.2018 t.j. AR 2018/2019:  Osobné údaje a potvrdili správnosť! Tak isto je nutné, aby ste mali v AIS vložené číslo účtu (aktívny!!!).

V prípade nesplnenia týchto povinností, Vám referentka ÚPČ nebude môct vydať potvrdenie o štúdiu a taktiež prolongačnú známku!