Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prejav Dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD.

„Radujte sa teda pokiaľ sme mladí: Po príjemnej mladosti, po obťažnej starobe
 staneme sa súčasťou zeme„

Milé študentky, študenti, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás všetkých úvodnými slovami študentskej hymny privítal v mene Akademického senátu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ve-deckej rady a vedenia fakulty na slávnostnej imatrikulácii študentov prvého stupňa dennej formy vysokoškolského  štúdia na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Pri tejto príležitosti je vhodné aby ste sa zoznámili s minulosťou a súčasnosťou našej Alma mater, nazreli spoločne sme do blízkej budúcnosti.  Aká bola Minulosť ?
Vysoká škola technická dr. Milana Rastislava Štefánika bola založená roku 1937 v Košiciach, ktorá sa neskôr premenovala na Slovenskú vysokú školu technickú na v roku 1990, na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.
Pri svojom založení mala Vysoká škola technická najskôr tri oddelenia, z ktorých sa v roku 1939 vytvorilo šesť odborov. Medzi nimi bol aj Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva, na ktorom v roku 1940 vzniklo Oddelenie strojného inžinierstva. Prvé prednášky pre približne sto študentov začali v akademickom roku 1940/1941 v provizórnych priestoroch na Vazovovej a Mýtnej ulici a 70 výročie začiatkov vzdelávania strojných inžinierov sme si pripomenuli práve v uplynulom  akademickom roku. Áno je to tak dnes otvárame 71 aka-demický rok a súčasne si v tomto akademickom roku pripomíname 250 výročie začiatkov technického vzdelávania na Slovensku, keď bola v roku 1762 založená v Banskej Štiavnici prvá Banská akadémia v Európe.
Samostatná Strojnícka fakulta Slovenskej vysokej školy technickej začala svoju činnosť v roku 1951, keď sa pôvodná Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva rozčlenila na dve samostatné časti.
Aká je súčasnosť?
Dôkazom neustáleho rozvoja Strojníckej fakulty je zmena jej organizačnej štruktúry, ktorá prebehla v roku 2007 a cieľom ktorej bolo zefektívnenie fungovania fakulty a  skvalit-neniu poskytovaného vzdelávania. Preto sa namiesto tradičných katedier budete vzdelávať na ôsmych ústavoch, preto namiesto s vedúcimi katedier budete komunikovať s vedúcimi ústa-vov a oddelení.
Všetky budovy a priestory fakulty prechádzajú rozsiahlymi rekonštrukciami. Na pod-poru vzdelávania sme pre Vás pripravili moderné Výpočtové a informačné stredisko, sieť špecializovaných dielní a laboratórií. Fakulta sa môže pochváliť vysoko modernými labora-tóriami pre meranie, automatizáciu a diagnostiku. Vo vyšších ročníkoch spozná-te špecializované laboratóriá Siemens, Peugeot Citroen, či Centrum technologického transferu kvality.      
Fakulta v súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v siedmych študijných programoch bakalárskeho štúdia, 12 programoch inžinierskeho štúdia a 12 študijných prog-ramoch doktorandského štúdia.
Fakulta má v súčasnosti 283 zamestnacov a 154 pedagogických pracovníkov a 1930 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia. 
Drahí priatelia,
Váš študentský príbeh inžinierskeho štúdia sa dnes začína.
Z predloženej správy jeho honorability prodekana Urbana o Zapísaných študentoch pre aka-demický rok 2010-11 ma potešil najmä fakt:
1/ že aj napriek znižujúcemu počtu absolventov stredných škôl v ostatných rokoch a rastúcim nárokom ktoré sú Vás pri štúdiu kladené, neklesá záujem študentov o štúdium na našej fakulte. Naopak, tento záujem je reprezentovaný pozvoľným  rastom zapísaných študen-tov za ostatné štyri roky.
2/ Do prvých ročníkov prvého bakalárskeho stupňa sa zapísalo 497 študentov.  Do prvých ročníkov prvých ročníkov druhého - inžinierskeho a tretieho - doktorandského sa zapísalo 372 študentov.


  
A aká bude budúcnosť? 
Nepoznáme svoju budúcnosť a môžeme mať len sny, ideály a plány.
Cieľom manažmentu fakulty je kontinuálne  zvyšovať kvalitu štúdia, zabezpečiť mate-riálne, priestorové a personálne podmienky pre poskytovanie vysokoškolského štúdia. Zabez-pečiť dostatok finančných zdrojov  a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre študentov, pedagó-gov a ostaných zamestnancov fakulty.     
Pracovné plány pedagógov a zamestnancov sú väčšinou spojené s plnením pedagogic-kého procesu, s plnením vedecko-výskumných úloh, so zabezpečením svojho kariérneho ras-tu.
A aké sú vaše plány?
Určite máte veľa osobných želaní a prianí. Verím, že jedno máte určite spoločné – úspešne ukončiť prvý stupeň vysokoškolského štúdia tu na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej ško-le technickej.
Každé víťazstvo „Victory“ , aj Vaše korunované promóciami absolventov v júni 2014, skrýva v sebe symbiózu päť slov a všetky sa začínajú na písmeno „V“ :
- vôľa 
- viera
- vytrvalosť
- vedomosti
- víťazstvo  

1/Vôľa
Pevnú vôľu pri prekonávaní nástrah štúdia, veľa entuziazmu a chute do práce pre dosiah-nutie konečného cieľa. Pri tejto chvíli Vám dávam za vzor Vašich predchodcov, súčasných študentov a absolventov strojníckej fakulty STU v Bratislave.   
Ekonomické štatistiky potvrdzujú fakt, že strojárstvo sa stále nosným odvetvím národného hospodárstva. V číselnom vyjadrení predstavuje 38 % podiel na tvorbe HDP. Pozitívny vplyv na rozvoj strojárstva má v posledných rokoch hlavne mohutný rozvoj automobilového prie-myslu a vstup strategických investorov. Zvyšovanie exportu, stály nárast výroby, technickej úrovne strojárskych výrobkov i produktivity práce dávajú záruku stabilného postavenia stro-járstva aj v budúcnosti.
2/ Viera
Každý človek má svoju vieru. Vážení priatelia, vybrali ste si náročné štúdium strojného inži-nierstva, ktoré sa stáva stále viac atraktívne a jeho absolventi majú tie najlepšie predpo-klady uplatniť sa na trhu práce. Dnes musíte byt presvedčení, že ste sa rozhodli správne a musíte si veriť, že štúdium musíte zvládnuť.  Bez viery by americký astronauti nikdy ne-vstúpili na mesiac. 
3/ Vytrvalosť
Viaceré štatistiky ukazujú, že človek nato aby dosiahol vytúžený cieľ potrebuje 10 % talentu a 90 % vytrvalosti. Jeden príklad za všetky. Albert Einstein patril medzi priemerných študen-tov. Jedenkrát mu dokonca jeho učiteľ oznámil, „Vážený pán Einstein z Vás nikdy nič po-riadne nebude“.  A vidíte kam to svojou vytrvalosťou dotiahol.   
4/ Vedomosti
Treba zdôrazniť, že štúdium na našej fakulte je náročné. My Vám pre štúdium vytvoríme tie najlepšie podmienky. Štúdium si ale od Vás vyžaduje systematický a zodpovedný prístup. Ubezpečujem Vás ale, že po splnení týchto dvoch podmienok, je toto štúdium zvládnuteľné a získané vedomosti a zručnosti obhájite tak pri skúškach v jednotlivých semestroch ako aj na štátnej záverečnej skúške.    
5/ Víťazstvo
Podľa viacerých štatistík absolventi Slovenskej technickej univerzity patria medzi naj-vyhľadávanejších a najlepšie oceňovaných absolventov vysokých škôl na Slovensku. Verím, že po úspešnom absolvovaní štúdia sa zaradíte aj vy do zoznamu  viac ako 22 tisíc absolven-tov, ktorí v priebehu  70 rokov úspešne absolvovali výučbu strojných inžinierov.

Na záver mi dovoľte zaželať Vám mnoho úspechov v štúdiu a v osobnom živote, pevné zdra-vie, veľa dôvodov na radosť a spokojnosť.
Aby sme sa po úspešnom absolvovaní štúdia skutočne spoločne stretli na vašej sláv-nostnej  promócii v júni v roku 2014 na ktorej Vám zaznie aj posledná sloha študentskej hymny.
        „ Nech žije akadémia, nech žijú profesori,
nech žije každý člen, nech žijú všetci z nás
navždy nech kvitnú“ .   

Obrazová fotogaléria z priebehu imatrikulácie: