Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2016-2017
 

Zápisy  
Denná forma štúdia  
1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) 22.08.2016 - 24.08.2016
2. ročník BŠ 05.09.2016
3. ročník BŠ 06.09.2016
1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 25.08.2016 – 26.08.2016
2. ročník IŠ                              07.09.2016
Elektronický zápis do 2. a .3 ročníka BŠ
a 2. ročníka IŠ
01.08.2016 – 12.08.2016
Slávnostné otvorenie ak. roku 2015 – 2016 Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ 19.09.2016 
19.09.2016 o 13:00
   

Prvý semester 

 
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ 19.09.2016 – 12.02.2017
Výučba 19.09.2016 – 30.10.2016
01.11.2016 – 17.11.2016
19.11.2016 – 22.12.2016
Jesenné prázdniny 31.10.2016
  18.11.2016
Zimné prázdniny 24.12.2016 – 01.01.2017
Skúškové obdobie prvého semestra 23.12.2016
  02.01.2017 – 12.02.2017
   
Druhý semester  
1. a 2. roč. BŠ – denná forma, 1. ročník IŠ 13.02.2017 – 31.08.2017
   
Výučba 13.02.2017 – 13.04.2017
  19.04.2017 – 21.05.2017
Jarné prázdniny 14.04.2017 – 18.04.2017
Skúškové obdobie druhého semestra 22.05.2017 – 02.07.2017
Letné prázdniny 03.07.2017 – 31.08.2017
   
3. ročník BŠ – denná forma 13.02.2017 – 15.06.2016
Výučba 13.02.2017 – 13.04.2017
19.04.2017 – 29.04.2017
Jarné prázdniny 14.04.2017 – 18.04.2017
Skúškové obdobie 02.05.2017 – 04.06.2017
Odovzdanie bakalárskej práce    do 05.06.2017
Príprava na štátnu skúšku 06.06.2017 – 11.06.2017
Štátne skúšky 12.06.2017 – 14.06.2017
Slávnostné odovzdanie diplomov 28.06.2017
   
2. ročník IŠ 13.02.2017 – 15.06.2016
Výučba   13.02.2017 – 13.04.2017
  19.04.2017 – 29.04.2017
Jarné prázdniny 14.04.2017 – 18.04.2017
Skúškové obdobie 02.05.2017 – 04.06.2017
Odovzdanie diplomovej práce do 05.06.2017
Príprava na štátnu skúšku 06.06.2017 – 13.06.2017
Štátne skúšky 14.06.2017 – 16.06.2017
Promócie 30.06.2017
  

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej Konferencie 12.04.2017

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)

Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program v termíne zápisu pre 2. a 3. ročník.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov

Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne zabezpečuje odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná)

V 1. ročníku IŠ 1 týždeň

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné) 

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné)      

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

učebné plány - Akademický rok 2016/2017 pre inžinierov a bakalárov na stiahnutie - TU