Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
„STROJÁRSTVO 2008“

Konečné výsledky
- uvedené sú:
Počty prác a autorov v jednotlivých sekciách. Sekcie a poroty ŠVK 2008.
Poradie na prvých troch miestach odmenených mimoriadnym štipendion dekana SjF.
V zátvorkách sú školitelia prác.
Termín konania 23.04.2008. 

1.Sekcia: Informačná a automatizačná technika
prác/autorov - 8/9
predseda: prof.Ing. Gabriel Hulkó,DrSc.
členovia : prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv,PhD., doc.Ing. Cyril Belavý,PhD., tajomníčka: Ing.Zuzana Peciarová, 57294 346

1. Bc. Dušan Guláš, 2.r.IŠ: Stanovenie koeficientu trenia medzi trojrozmerne tvarovanými automobilovými dielcami (Ing. Martin Juhás, PhD.)
2. Pavol Krasňanský, 2.r.BŠ: Konštrukcia robotického ramena (prof.Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, PhD.)
3. Bc. Štefan Peter, 2.r.IŠ: Internetový informačný systém virtuálneho laboratória (doc.Ing. Ján Sásik,PhD.)
prémia LF SR: Bc. David Zeumer, 2.r.IŠ: Dvojosové polohovacie zariadenie (Ing. Martin Juhás, PhD.)

2.Sekcia: Dopravné a pracovné stroje, 202
prác/autorov - 9/10
predseda: prof.Ing. Miroslav Vereš,PhD.
členovia : Ing. Pavol Slovák,PhD., Ing. Jaroslav Borský,PhD., Ing. Peter Petrák,PhD., tajomník: Ing. Matej Novák, 422

1. Bc. Michal Macúch, 2.r.IŠ: Návrh kabín z laminátov a hybridných materiálov pre mobilný pracovný stroj (prof.Ing. Miroslav Vereš, PhD.)
2. Bc. Juraj Hrubec, 2.r.IŠ: Hydrostatický pohon s mechanickým premostením (doc.Ing. Izidor Mazurkievič, PhD.)
3. Bc. Miloš Perončík, 2.r.IŠ: Viacúčelová námorná nákladná loď 5000 tdw (doc.Ing. Peter Patek, PhD.)
prémia LF SR: Bc. Martin Ličko, 2.r.IŠ: Vákuový zdvíhací systém ako prídavné zariadenie pre mobilný pracovný stroj (Ing. Pavol Slovák, PhD.)

3.Sekcia: Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel
prác/autorov - 10/10
predseda: doc.Ing. Karol Jelemenský,PhD.
členovia : doc.Ing. Marián Peciar,PhD., doc.Ing. Peter Brokeš,PhD., Ing. Štefan Gužela,PhD., Ing. Martin Juriga,
tajomník: Ing. František Dzianik,PhD., 575

1. Bc. Martin Kurek, 2.r.IŠ: Návrh obtokovej filtrácie oleja na hydraulický lis (doc.Ing. Marián Peciar, PhD.)
2. Sylvia Slušná, 3.r.BŠ: Perspektíva zhodnotenia plastového odpadu so zameraním na recykláciu PET plastov (doc.Ing. Marián Peciar, PhD.)
3. Barbora Sotulářová, 3.r.BŠ: Čistenie odpadových vôd v potravinárskom priemysle (Ing. František Dzianik, PhD.)
prémia LF SR: Bc. Miroslav Zelenka, 2.r.IŠ: Filtrácia kvapalín s veľmi nízkou koncentráciou častíc (Ing. František Dzianik, PhD.)

Ceny od spoločnosti Kraft Foods Slovakia:
1. Mobilný telefón NOKIA: Katarína Podlucká, 3.r.BŠ: Spracovanie odpadových plastov (Ing. Martin Juriga, PhD.)
2. Náramkové hodinky: Bc. Peter Švolík, 2.r..IŠ: Triedenie zrnitých materiálov pomocou fluidného triediča (Ing. František Dzianik, PhD.)
3. Darčekový balíček: Boris Daru, 3.r.BŠ: Energetické zhodnotenie biomasy (Ing. Roman Fekete, PhD.)

4.Sekcia: Výrobné systémy, enviromentálna technika a manažment kvality
prác/autorov - 8/8
predseda: doc.Ing. Marián Tolnay,PhD.
členovia : doc.Ing. Igor Ščepka,PhD., Ing. Juraj Beniak, tajomníčka: Ing. Zuzana Tekulová, 564

1. Michal Srnánek, 3.r.BŠ: Konštrukčný návrh prípravku na výrobu dielu práškovacej kabíny z termoplastu (Ing. Iveta Onderová) +prémia LF SR
2. Bc. Norbert Varga, 2.r.IŠ: Konštrukčný návrh prípravku na meranie priebehu síl na lise BL-50-250 (doc.Ing. Ľubomír Šooš, PhD.)
3. Róbert Jankovich, 3.r.BŠ: Vymeniteľné rezné platničky pre vysokorýchlostné obrábanie (doc.Ing. Vojtech Geleta, PhD.)

5.Sekcia: Aplikovaná mechanika, 252
prác/autorov - 8/8
predseda: doc.Ing. Miloš Musil,PhD.
členovia : doc.Ing. Branislav Hučko,PhD., Ing. Roland Jančo,PhD., tajomník: Ing. Miroslav Šulko, 225

1. Bc. Matúš Margetin, 2.r.IŠ: Transformácia cyklického zaťaženia do vrubu (Ing. Vladimír Chmelko, PhD.)
2. Bc. Peter Mikuláš, 1.r.IŠ: Riadený pohyb humanoida (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)
3. Bc. Anton Futák, 2.r.IŠ: Analýza flutterovej rýchlosti na krídle ultraľahkého lietadla (doc.Ing. Miloš Musil, PhD.)
prémia LF SR: Bc. Marek Raček, 2.r.IŠ: Permanentné magnetické generátory (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)

6.Sekcia: Mechatronika, 319
prác/autorov - 12/13
predseda: doc.Ing. Peter Šolek,PhD.,
členovia : Ing. Ľuboš Magdolen,PhD., Ing. Peter Blesák, tajomníčka: Ing. Tatiana Michalcová, 442

1. Miroslav Repka, 3.r.BŠ: Využitie explicitnej MKP pri riešení kvázistatických rýchlych dynamických dejov (doc.Ing. Peter Šolek, PhD.)
2. Bohdan Polák, 3.r.BŠ: Mechatronický systém riadený fuzzy regulátorom (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)
3. Michal Jedinák, Filip Uherčík, 3.r.BŠ: Návrh výfukového a sacieho potrubie spaľovacieho motora v súlade s pravidlami súťaže SAE FS (Ing. Marián Zuščík)
prémia LF SR: Martin Chochula, 3.r.BŠ: Virtuálna realita robotických systémov (Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.)

7.Sekcia: Energetika, 250
prác/autorov - 8/8
predseda: prof.Ing. Václav Havelský,PhD.
členovia: Ing. Belo Fűri,PhD., Ing. Michal Masaryk,PhD., Ing. Daniel Čurka,PhD., tajomníčka: Ing. Lucia Tiklová, 343

1. Bc. Štefan Takáč, 2.r.IŠ: Využitie explicitnej expanznej turbíny na výrobu elektrickej energie v RS distribučných sietí plynovodov (prof.Ing. Václav Havelský, PhD.) + prémia LF SR
2. Peter Hlbočan, 3.r.BŠ: Návrh obežného kolesa radiálneho čerpadla s výstupom do CATIE (prof.Ing. Michal Varchola, PhD.)
3. Bc. Kristína Kázmérová, 2.r.IŠ: Tepelné pochody v zeolitovom lôžku adsorpčného agregátu (Ing. Belo Fűri, PhD.)

8.Sekcia: Aplikovaná matematika v technickej praxi
prác/autorov - 14/18
predseda: doc.RNDr. Jana Dobrakovová,PhD.,
členovia : RNDr. Daniela Richtáriková, doc.Ing. Jozef Antala,PhD., tajomník: RNDr. Július Cibula,PhD.,185

1. Slavomír Vereš, Milan Vanyo, 2.r.BŠ: Profile Function of the Correct Mating of Gearing Calculation (RNDr. Daniela Richtáriková) + prémia LF SR
2. Michal Kuruc, Erik Adame, 2.r.BŠ: Deflection of Beams by Means of Numerical Methods Solved in MATHEMATICA (RNDr. Daniela Richtáriková)
3. Martin Marčák, Samuel Ondrušek, 2.r.BŠ: Solution of Crane System by Methods of Numerical Mathematics (RNDr. Daniela Richtáriková)

9.Sekcia: Numerické metódy v strojárstve
prác/autorov - 13/13
predseda: doc.RNDr. Daniela Velichová,PhD.
členovia : RNDr. Jarmila Dvoranová, Ing. Vladimír Chmelko,PhD., tajomníčka: Mgr. Milada Omachelová,PhD., 220

1. Michal Troják, 2.r.BŠ: Využitie numerických metód na výpočšet síl v prútovej sústave (RNDr. Daniela Richtáriková) + prémia LF SR
2. Peter Ševčuk, 3.r.BŠ: Pevnostná analýza 3,5 tonového ťahača (RNDr. Daniela Richtáriková)
3. Jarmila Šuhajdová, 2.r.BŠ: Solving the Internal Forces of the Truss Bridge Construction (RNDr. Daniela Richtáriková)
prémia LF SR: Andrej Niko, 3.r.BŠ: Solve of the System of Linear Equations Using Jacobi and Gauss-Seidel Method (RNDr. Daniela Richtáriková)

10.Sekcia: Strojárske technológie a materiály
prác/autorov - 8/8
predseda: doc.Ing. Viliam Hrnčiar,PhD.
členovia : doc.Ing. Štefan Emmer,PhD., doc.Ing. Pavol Švec,PhD., tajomníčka: Ing. Judita Belanová, 44455087 335

1. Bc. Tomáš Bóna, 2.r.IŠ: Konštrukčný návrh nástrojového vybavenia pre hlboké ťahanie (Ing. Alexander Schrek, PhD.) + prémia LF SR
2. Bc. Milan Hrubý, 2.r.IŠ: Simulácia procesu hlbokého ťahania a optimalizácia technologického procesu (Ing. Alexander Schrek, PhD.)
3. Bc. Ondrej Smyk, 2.r.IŠ: Vplyv režimu spekania na zhutňovanie systému B4C+TiO (doc.Ing. Pavol Švec, PhD.)

11.Sekcia: Jazyky a spoločenské vedy
prác/autorov - 8/9
predseda: doc.PhDr. Dagmar Špildová,PhD., Katedra jazykov SvF
členovia : PhDr.Jozef Galata,PhD., doc.Ing. Stanislav Žiaran,PhD., doc.PhDr.Elena Letňanová,PhD., tajomníčka: PhDr.Anna Kucharíková,PhD., 200

1. Michal Harakaľ, 3.r.BŠ: Verticaldynamic des Fahrzeugs (PhDr. Svatava Saleh, PhD.)
2. Michla Lurík, 2.r.BŠ: Evolved Automobile (Kevin Slavin, B.A.)
3. Veronika Žitňanská, 2.r.BŠ: Water Jet (Kevin Slavin, B.A.)
prémia LF SR: Peter Hideghéty, BŠ.: Isambard Kingdom Brunel (Kevin Slavin, B.A.)

12.Sekcia: Electro-mechanical systems
prác/autorov - 8/14
predseda: doc.Ing. Ján Vlnka,PhD.
členovia : prof.Ing. Bohuslav Dubravec,PhD., doc.Ing. Neitus Lipták,PhD., tajomníčka: Anna Fričová

1. Jakub Vanko, Michal Sumec, 2.r.BŠ: Electromobile Toyota Prius (doc.Ing. Ján Vlnka, PhD.)
2. Lucia Janáková, Jarmila Šuhajdová, 2.r.BŠ: Electric Energy in Medicine (doc.Ing. Ján Vlnka, PhD.)
3. Ján Belica, Michal Čelko, 2.r.BŠ: Electric Discharge Machining (doc.Ing. Ján Vlnka, PhD.)
prémia LF SR: Erik Adame, Michal Kuruc, 2.r.BŠ: Electrolysis (doc.Ing. Ján Vlnka, PhD.)

Celkový počet sekcií: 12
Počet prác/počet autorov: 114/128