Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU, v piatok 9. februára 2007 odovzdal vymenovacie dekréty novým prodekanom fakulty, ktorých do funkcie schválil Akademický senát Strojníckej fakulty na svojom zasadnutí 6. februára 2007.

Novými prodekanmi sa stali:

doc. Ing. František Urban, PhD. - prodekan pre pedagogiku, štatutárny zástupca dekana,

Ing. Marián Králik, PhD. - prodekan pre spoluprácu s priemyslom,

doc. Ing. Karol Prikkel, PhD. - prodekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty.


Dekan fakulty zároveň poveril až do odvolania doc. Ing. Petra Kostku, PhD., výkonom funkcie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy.


Dekan fakulty poveril doc. Ing. Martina Halaja, PhD. vykonávaním funkcie vedúceho úradu dekana.