Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V nadväznosti na vydanie Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24. novembra 2021 o znovuzavedení núdzového stavu a s tým spojených opatrení (https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/695_2021.pdf) sa organizácia vyučovacieho procesu na SjF STU od 30. 11. 2021 upravuje takto:
  • Prednášky, cvičenia a semináre vo všetkých stupňoch štúdia prebiehajú dištančne.
  • Priebežné kontroly hodnotenia výsledkov prebiehajú dištančne.
  • Prezenčne je umožnená individuálna práca v laboratóriu po dohode so zodpovednou osobou (školiteľ, vedúci pracoviska):
  • experimentálna časť štúdia doktorandov,
  • experimentálne práce v rámci záverečných prác - BP, DP.
  • Prezenčne je umožnené vykonávať tiež:
  • individuálne vyučovanie zahraničných študentov v anglických študijných programoch a študentov na mobilitách,
  • individuálne konzultácie po dohode s vyučujúcim.

Všetky prezenčné formy sú podmienené režimom OTP, ktorý študenti dokladujú pri vstupe do budovy a na vyžiadanie vyučujúcim.

Skúškové obdobie.
Z dôvodu potreby zabezpečiť rovnaké podmienky skúšania pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov počas celého obdobia skúšok v zimnom semestri AR 2021/2022, skúšajúci ku dňu 13. 12. 2021 rozhodne o forme skúšania (dištančná alebo prezenčná) a o svojom rozhodnutí bude študentov informovať prostredníctvom e-mailu. Ak skúšajúci rozhodne o prezenčnej forme skúšania, oznámi to e-mailom aj prodekanke pre vzdelávanie.
Prezenčná forma skúšania: do 20 osôb s OTP

 

Tieto informácie sa môžu zmeniť / aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana SjF STU.