Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania,
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania
s Ústavom výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Strojníckej fakulty STU v Bratislave;
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied;
Slovenská komora stavebných inžinierov
Národný komitét svetovej organizácie IFToMM

Organizujú

XXV. medzinárodnú akustickú konferenciu 
v dňoch 21. a 22. júna 2022 v Kočovciach

TÉMATICKÉ ZAMERANIE

· Hluk a kmitanie v technickej praxi ·
· Znižovanie kmitania a hluku ·
· Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním ·
· Stavebná akustika ·
· Akustika prostredia a hudobná akustika ·
· Meranie a hodnotenie hluku a kmitania ·
· Hluk a kmitanie vysokootáčkových rotorov ·

Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky, vibro-akustiky, elektro-akustiky a vibroakustických materiálov.

MIESTO KONANIA
Konferencia sa uskutoční v kongresovom centre Učebno-výcvikového zariadenia
STU v Bratislave, Kočovce. Kočovce sa nachádzajú približne 7 km na východ od
Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov
a kúpeľov Piešťany.

SCIETIFIC COMMITEE
Chairman:
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SR
Members:
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. UK Bratislava, SR
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. Katolícka univerzita Leuven, BE
prof. Dr. Dariusz Pleban, CIOP, Warszawa, PL
prof. Ing. Jiři Túma, CSc. VŠB TU Ostrava, CZ
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. ŽU Žilina, SR
Ing. Martin Nosko, PhD. ÚMMS SAV Bratislava, SR
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. TU Košice, SR
doc. RNDr. Anna Danihelová, CSc. TU Zvolen, SR
doc. Ing. Petr Beneš, PhD. VUT Brno, CZ
doc. Ing. Marián Flimel, PhD. TU Košice, SR
Ing. Ph.D. Radoslav Darula, AALBORG UNIVERSITY, DK
Ing. Ondrej Chlebo, PhD. STU Bratislava, SK

POKYNY FORMÁLNEHO SPRACOVANIE PRÍSPEVKU
Podrobné pokyny formálneho spracovanie príspevku sa uvádzajú v šablóne, ktorú môžete prepísať tak, aby ste si ušetrili čas formátovaním dokumentu.
Základné údaje zo šablóny:
Jazyk: Rokovací jazyk je slovenčina, čeština, angličtina.
Maximálna dĺžka príspevku: 4 alebo 6 strán (včítane obrázkov, tabuliek). Pri prekročení
stanoveného počtu strán sa vložné za každú stranu zvyšuje o 5,00 €. Vyžaduje sa párny
počet strán. Príspevky sa recenzujú.
Príspevky sa uverejnia vo vedeckom recenzovanom zborníku len po zaplatení
vložného. Príspevok zašlite odbornému garantovi e-mailom na adresu
stanislav.ziaran@stuba.sk, a to v .doc, .docx a tiež v .pdf formáte do 31.5.2022.

INFORMÁCIE K TERMÍNOM
- prihláška s názvom príspevku do 29. apríl 2022
- úhrada vložného od autorov a spoluautorov do 23. máj 2022
- zaslanie príspevkov na publikovanie v zborníku do 31. máj 2022
- prihláška bez príspevku (účastník) do 15. jún 2022
- úhrada vložného od účastníkov bez príspevku do 15. jún 2022

ODBORNÝ GARANT

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón: 02/57296315
e-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk
www.sjf.stuba.sk

ORGANIZAČNÝ GARANT
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
mobil: 0903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

Bližšie infomácie v prihláške:

Slovenská verzia   Anglická verzia

Template príspevku:

SK verzia  EN verzia

Prihláška