Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

  Dňa 10.3.2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej asociácie strojných inžinierov, počas ktorého bol zvolený do funkcie prezidenta doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. Pôsobí ako  vysokoškolský pedagóg na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Dňa 14.3. 2022 prezentoval svoje  ciele a vízie v spojitosti s novou funkciou.

   Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI) združuje strojných inžinierov a organizácie pôsobiace v oblasti strojárstva. Hlavnou úlohou Asociácie je podpora rozvoja strojného inžinierstva v Slovenskej republike. Je garantom kvality svojich členov a dbá o posilnenie vážnosti stavu strojných inžinierov v spoločnosti. Asociácia je nápomocná pri uplatnení strojných inžinierov v hospodárskej, vedeckej a školskej činnosti a pri formulovaní plánov celoživotného inžinierskeho vzdelávania. V spolupráci s univerzitami, vysokými školami a inými organizáciami sa podieľa na realizácii celoživotného vzdelávania, organizuje odborné akcie vo forme seminárov, sympózií a konferencií, a rozvíja spoluprácu s inými inžinierskymi a vedecko-technickými organizáciami v Slovenskej republike ako aj s partnerskými organizáciami v zahraničí.

   Docent Miloš Matúš pôsobí na  Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Vo výskumnej oblasti sa venuje najmä výrobnej technike, konštrukciám výrobných strojov a zariadení, výrobným technológiám, technológiám zhodnocovania odpadov, návrhom technologických liniek pre zhodnocovanie tuhých organických odpadov, technológiám výroby tuhých biopalív, vývoju konštrukcií briketovacích a peletovacích strojov a strojov pre mechanickú úpravu odpadov. V súčasnosti je vedúcim Laboratória na spracovanie biomasy, ktoré je vybavené poloprevádzkovou laboratórnou technologickou linkou na úpravu a spracovanie biomasy a organických odpadov do formy tuhých biopalív.

  Mojim cieľom je aktívne prispieť k rozvoju základných úloh SASI založených na podpore strojného inžinierstva v SR a posilnení vážnosti stavu strojných inžinierov v našej spoločnosti. S úctou k histórii a tradícii strojného inžinierstva na Slovensku budem v rámci činností SASI podporovať ďalší rozvoj vzdelávacích aktivít a intenzívnu spoluprácu so strojárskou praxou a vedecko-technickými organizáciami doma aj v zahraničí," zdôraznil docent Miloš Matúš.

 K funkcii mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov.