Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme obhajoby dizertačných prác nasledovných študentov PhD štúdia na SjF STU v Bratislave:

Ing. Ivan FiťkaNázov DP: Návrh metodiky a funkčného konceptu automatizovaného robotického pracoviska na metrologickú kontrolu váh s neautomatickou činnosťou

Ing. Dušan Šmigura - Názov DP: Implementácia aktuálnych poznatkov a analýza dopadov na prenos teplotnej stupnice

Mgr. Martina Vičarová - Názov DP: Vývoj primárního etalonu pro měření elektrolytické konduktivity vodných roztoků v oblasti nízkých vodivostí od 0,055 μS/cm do 50 μS/cm

Mgr. Jinřich BílekNázov DP: Optimalizácia metód skúšania meradiel pretečeného množstva technických kvapalín na mieste inštalácie

Ing. Markus Melicher - Názov DP: Komplexný návrh a vývoj CPS systému III. generácie v rámci konceptu Priemysel 4.0

Ing. Juraj Slovák - Názov DP: Zabezpečenie a prevádzka robotických kolaboratívnych pracovísk s využitím strojového videnia a UWB lokalizačných techník

Ing. Radovan Ružinský - Názov DP: Použitie granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidnej vrstve

Ing. Juraj Kabát - Názov DP: „Výmenník tepla s oscilujúcimi tepelnými trubicami“

Ing. Libor Gschwandtner - Názov DP: Vykurovanie a chladenie elektromobilov

Ing. Dominik Štrba - Názov DP: Solárne ejektorové klimatizačné systémy

Ing. Matej Vach - Názov DP: Model prúdenia v héliovej slučke


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ivan Fiťka

v študijnom programe: metrológia,

študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 23.08.2021 o 15:30 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť ML6.

Názov DP: Návrh metodiky a funkčného konceptu automatizovaného robotického pracoviska na metrologickú kontrolu váh s neautomatickou činnosťou

Oponenti dizertačnej práce: 

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.. FAI UTB, Zlín, Česká republika
Ing. Tomáš Kliment, PhD., SLM, Banská Bystrica

Školiteľ:                                                

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD., ÚAMAI SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dušan Šmigura

v študijnom programe: metrológia,

študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 24.08.2021 o 08:00 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť ML6.

Názov DP: Implementácia aktuálnych poznatkov a analýza dopadov na prenos teplotnej stupnice

Oponenti dizertačnej práce: 

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta, TU Košice
doc. Ing. Juraj Vágner, CSc., Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Školiteľ:   
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., ÚAMAI SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Vičarová

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 24.08.2021 o 09:30 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť ML6.

Názov DP: Vývoj primárního etalonu pro měření elektrolytické konduktivity vodných roztoků v oblasti nízkých vodivostí od 0,055 μS/cm do 50 μS/cm

Oponenti dizertačnej práce: 

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.., FAI UTB, Zlín, Česká republika
prof. RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD., SMÚ Bratislava

Školiteľ:
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD., ČMI, Brno, Česká republika

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jinřich Bílek

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 24.08.2021 o 11:00 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť ML6.

Názov DP: Optimalizácia metód skúšania meradiel pretečeného množstva technických kvapalín na mieste inštalácie

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., FAI UTB, Zlín, Česká republika
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., FAI UTB, Zlín, Česká republika

Školiteľ:                                                
doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD., ČMI, Brno, Česká republika

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Markus Melicher

v študijnom programe: automatizácia a informatizácia strojov a procesov,
študijný odbor: kybernetika

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 09:00 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť M318.

Názov DP: Komplexný návrh a vývoj CPS systému III. generácie v rámci konceptu Priemysel 4.0

Oponenti dizertačnej práce: 
Ing. Ivana Budinská, PhD, Ústav informatiky SAV
prof.  Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU Trnava

Školiteľ:                  
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., ÚAMAI SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraj Slovák

v študijnom programe: automatizácia a informatizácia strojov a procesov,
študijný odbor:  kybernetika

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 10:30 hod.

na Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť M318.

Názov DP: Zabezpečenie a prevádzka robotických kolaboratívnych pracovísk s využitím strojového videnia a UWB lokalizačných techník 

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. František Duchoň, PhD, FEI STU
doc.  Ing. Marek Babiuch, PhD., Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Školiteľ:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD., ÚAMAI SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Radovan Ružinský

v študijnom programe: procesná technika,
študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 09:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: Použitie granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidnej vrstve

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., CHF VUT Brno, Česká republika
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., SvF STU Bratislava

Školiteľ:
doc. Ing. Peter Peciar, PhD., ÚPI SjF STU 


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraj Kabát

v študijnom programe: procesná technika,
študijný odbor:  strojárstvo

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 10:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť 004.

Názov DP: Výmenník tepla s oscilujúcimi tepelnými trubicami

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., SjF, Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Radek Šulc, PhD., Fakulta strojní, ČVUT Praha, Česká republika 

Školiteľ: 
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD., ÚPI SjF STU    

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

 V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Libor Gschwandtner

v študijnom programe: energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor: strojárstvo 

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 09:30 hod.

na Ústavu energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť 302.

Názov DP:      Vykurovanie a chladenie elektromobilov

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Josef Štětina. PhD., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brne, Česká republika 
prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., SjF, TU v Košiciach

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., ÚESZ, SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave. 


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dominik Štrba

v študijnom programe: energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 11:00 hod.

na Ústavu energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť 302.

Názov DP: Solárne ejektorové klimatizačné systémy

Oponenti dizertačnej práce: 

doc. Ing. Pavel Charvát, PhD., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brne, Česká republika
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Školiteľ: 
prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., ÚESZ, SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.


OZNAM

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Matej Vach

v študijnom programe:  energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor: strojárstvo

sa bude konať dňa 25.08.2021 o 12:30 hod.

na Ústavu energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť 302.

Názov DP: Model prúdenia v héliovej slučke

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc., Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava, Česká republika
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., SjF, Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD., ÚESZ, SjF STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.