Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Energetické stroje a zariadenia – zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore energetické stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedecko-výskumných úloh z oblasti hydraulických strojov a zariadení.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1460,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.02.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Aplikovaná mechanika – zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore obsahujúca aj výstupy v impaktovaných časopisoch Q1 až Q4,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1380,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.02.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Aplikovaná mechanika – zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore obsahujúca aj výstupy v impaktovaných časopisoch,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1280,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.02.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto profesor alebo docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 23.12.2020.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.